Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt friområde
Publisert  12.03.03
Sist endret  12.03.03
 
Som kjent skal Etterstad Videregående bygges ut på en del av Sletta. Etterstad Vel har protestert mot dette, og mener at det er unødvendig å ta av friområdene. Det finnes andre muligheter, selv om dette gjør utbyggingen noe mer kostbar. Les om skoleutbyggingen her Imidlertid er denne kampen tapt, bystyret har vedtatt at utbyggingen skal gjennomføres som foreslått.

Nå finnes det imidlertid noe som heter "Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen". Der heter det :
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

Oslo kommune forbereder nå arbeidet med å omregulere området mellom Stang Terrasse og Etterstad Øst til friområde.

Nytt friområde?


Denne reguleringen vil høyst sannsynlig bli gjennomført, da det er vanskelig å se hvor man ellers skal kunne frembringe "fullverdig erstatning" på Etterstad.