Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbygging i Arnljot Gellines vei
Publisert  05.03.20
Sist endret  05.03.20
 
Den uavsluttede utbyggingssaken med lengst historie i vårt område er selvfølgelig OBOS-planene i Etterstadgata. Men som en god nummer2 kommer USBL i Arnjot Gellines vei. Så vidt vi kan forstå begynte saken som en forespørsel til Plan- og bygningsetaten i 2000. Og i 2002 ble reguleringssaken satt i gang. Opprinnelig ble det foreslått å bygge 5 punkthus og 2 lamellblokker.

0

Arbeidet med reguleringsplanen varte fram til 2009 da reguleringen ble vedtatt. I løpet av prosessen ble prosjektet redusert til fire punktblokker. To av disse ble bygget og er i dag Eitillstad borettslag.

Verre var det med de to siste. Reguleringsplanen plasserte nemlig en blokk inne på eiendommen til Lodalen borettslag, og en over grensen til eiendommen. Det ble rettssak av det. Lodalen borettslag har festetomt, men det betyr ikke at de ikke har råderett over eiendommen. Utbygger tapte i høyesterett, og alle trodde at saken var avgjort for bestandig.

Men i 2016 kom det forslag om et bygg på resten av tomten. Opprinnelig med 4 meters avstand til eiendomsgrense og 7,3 meters grense til friområde. Men etterhvert ble de modigere, og begynte å planlegge å bygge helt inn til alle grenser - med balkonger hengende over.


Den røde firkanten er bygningen i reguleringsplanen. Som vi ser har bygget vokst kraftig fra 2016 til 2017. Men historien går videre: Utbygger søkte og fikk rammetillatelse - to ganger faktisk, etter at Advokatene i OBOS hadde påpekt feil i første gangs behandling. Rammetillatelsen gir dispensasjon fra en lang rekke bestemmelser. Dette ble anket til fylkesmannen.

Fylkesmannen har foreløpig bare tatt stilling til utsettende virkning, og har besluttet at det innvilges, det vil si at det ikke kan bygges før saken er ferdig behandlet. Fylkesmannen går imidlertid langt mot å si at dette er fordi dispensasjonene er gitt på feil grunnlag.
Fylkesmannen er kommet til at det foreligger begrunnet tvil om vilkårene i plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt for en eller flere av de gitte dispensasjoner, og at vedtaket derved kan være beheftet med feil. Etter dette kan vi ikke utelukke at klagen kan føre frem ved klagebehandlingen.

Siste utspill nå er Advokatfirmaet BAHR, som på vegne av USBL argumenterer med at "bygget ikke kan oppføres dersom det ikke innvilges dispensasjon fra byggegrensen." De viser til en sak om utbygging av idrettshall i Tromsø, der Sivilombudsmannen sa seg enig med Fylkesmannen i at det at idrettshallen kunne realiseres var grunnlag for å gi dispensasjon fra byggegrenser - hvis den ikke kunne realiseres på annen måte.

Nå ble likevel ikke dispensasjonene gyldige i denne saken - fordi det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at det ikke var en annen måte å realisere idrettshallen på.

Så ville man jo vente at Advokatfirmaet BAHR skulle begynne å argumentere for at boligblokk ikke kan realiseres uten dispensasjoner. Men de argumentene mangler helt. "Bygget" de henviser til er det som er tegnet - men det er helt opplagt at man kan få til boliger ved rett og slett å akseptere den logiske følgen: En mindre tomt betyr et mindre bygg.

Tidligere nyheter om dette:
2017
2016
2015
2015
2009
2004
2002