Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Den evige midlertidige barnehagen
Publisert  23.01.21
Sist endret  23.01.21
 
Det skulle stå en midlertidig barnehage i Etterstadsletta 56 til ny barnehage ble bygget. Etterstad vel ønsket tiltaket velkommen på grunn av stor mangel på barnehageplasser - i 2006. Den står der ennå, tross gjentatte protester de siste årene.

Vi skrev om dette i desember, og igjen tidligere i januar. Men Arbeiderpartiets gruppe i Bydelsutvalget fremmer nå følgende forslag til vedtak:

Bydelsutvalget viser til at Omsorgsbygg driver midlertidige barnehage på Etterstadsletta, og nå søker fornyet dispensasjon for utvidet drift fram til ut 2023. Barnehagen ligger på et areal som er regulert til friområde, og har vært drevet på dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene siden 2006. Etter hvert har det også blitt gitt dispensasjon fra bestemmelser om universell utforming og krav til energiøkonomisering.

Den siste tillatelsen fra PBE til midlertidig drift av Etterstadsletta midlertidige barnehage gjaldt for perioden 2017-2020 – og utløp ved årsskiftet 31.12.2020. Før utløpsdatoen varslet etaten i en mail av 2. november 2020 tiltakshaver Omsorgsbygg om at eiendommen, i tråd med gjeldende vedtak, måtte være ryddet innen årsskiftet.

Omsorgsbygg begrunner driften i behov erstatningsbarnehage når tiltak, utbedringer eller andre forhold tilsier at barn måtte flytte ut av andre barnehager. I brev datert 13.10.2020 viser bydelsdirektøren til tilsvarende begrunnelse for videre midlertidig drift. Dette har blant annet vært Samisk barnehage som midlertidig flyttet ut som følge av byggearbeider på Tøyenbadet, Sjokoladefabrikken barnehage som følge av totalrehabilitering, og Heibergløkka som følge av gjenoppbygging etter brann. Omsorgsbygg viser også til at Etterstadpaviljongen vil bli benyttet som erstatingsbarnehage når det etter planen skal gjennomføres større arbeider i barnehagene Kampen og Veslekampen, samt Etterstadjordet.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo er imidlertid kritiske til en praksis med rullerende dispensasjon fra reguleringsbestemmelser over så mange år. Dersom ny dispensasjon innvilges, vil den aktuelle barnehagepaviljongen ved utløp i 2023 ha blitt drevet sammenhengende på samme sted i 17 år. Det bryter med alle rimelige forståelser av «midlertidighet». Bydelsutvalget er videre kritiske til at begrunnelsene for dispensasjon synes å ha endret seg over tid. Dette er en form for permanent midlertidighet der stadig nye behov kan bli begrunnelse for videre drift, noe som fratar lokale beboere forutsigbarhet og påvirkningsmuligheter med tankeutviklingen av nærområdet. Fra naboer i område er det ønske om å få frigjort arealet til formålet det er regulert til. Bydelsutvalget i Gamle Oslo deler dette ønsket.

Vi viser også til at bydelsutvalget i forbindelse med bydelens høringsuttalelse til planprogram for Etterstad base (saksnr. 202005767) krever at det vurderes om dette planområdet kan være aktuelt til barnehageformål, slik at paviljongen på Etterstadsletta kan demobiliseres og arealet tilbakeføres som friområde.
  • Bydelsutvalget i Gamle Oslo er kritiske til en praksis med rullerende dispensasjon fra reguleringsbestemmelser over mange år. Dersom ny dispensasjon innvilges, vil den aktuelle barnehagepaviljongen ved utløp i 2023 ha blitt drevet sammenhengende på samme sted i 17 år.
  • Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber byrådet sørge at Omsorgsbygg planlegger for at paviljongen kan demobiliseres og arealet frigjøres til friområde.
  • Tilsvarende ber vi bydelsdirektøren sørge for nødvendig planlegging for å muliggjøre demobilisering av paviljongen.
  • Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber Plan- og bygningsetaten om i første omgang kun innvilge dispensasjon fram til utgangen av neste år...