Alnaelvas venner -
Årsmøte, årsberetning m.m.

Publisert  19.03.04
Sist endret  19.03.04
 
Alnaelvas Venner

I henhold til tidligere innkalling ønskes velkommen til

ÅRSMØTE

TORSDAG 25. MARS KL 1900 i
FURUSET ELDRESENTERS LOKALER
(Fem minutter fra Furuset T-bane, bak Kjøpesenteret.)


DAGSORDEN - Åpning av møtet - med valg av møteleder og referent
- Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKER TIL BEHANDLING
1ÅRSMELDING (Vedlegges)
2REVIDERT REGNSKAP(Fremlegges på møtet)
3VEDTEKTSENDRINGER (Ingen forslag foreligger.)
4KONTINGENT KOMMENDE ÅR(Ingen endringsforslag foreligger)
5ORGANISERING (Ingen prinsippendringer foreligger)
6INNKOMNE FORSLAG(Ingen forslag innkommet)
7 HANDLINGSPROGRAM(Styret foreslår at dette behandles samtidig med årsmeldingen)
8 VALG (Oversikt fremlegges på møtet)


Etter årsmøtet vil
prosjektleder for Plankontoret for Groruddalen,

Petter Daae Slipher
orientere om
Alnaelvas plass i utviklingen

Her nevnes at vi nylig har mottatt "Regionale scenerarier for Groruddalen mot 2030" og to delrapporter. Det er med andre ord mye spennende på gang.

ALNAELVAS VENNER - ÅRSMELDING 2003

STYRET - Det forelå ingen valgliste til årsmøtet 2003, og styret fikk i oppgave å finne frem til de kandidatene man manglet, noe som bare delvis lyktes. - Styret har bestått av: Karin Gulichsen - leder, Erik Aurbakken - nestleder (tok over etter Tone Buberg i forbindelse med hennes utenlandsopphold), Bjørn Eithun - kasserer, område 1-2 Tone Buberg - ingen vara, område 3 Furuset; Karin Gulichsen med Jon Tanung som vara, område 4 Hellerud, ingen - Knut Kirkesund - vara, område 5 Svartdalen ingen - Rolf Glosli -vara - samt Kari Landstad Guttormsen, Karsten Sølve Nilsen, Kari Søyland og Egil Storstein som styremedlemmer. Det er holdt 7 styremøter.

Tre av styremedlemmene - Erik Aurbakken, Karin Gulichsen og Karsen Sølve Nilsen - deltar i Oslo Elveforums styringsgruppe. Dette er til gjensidig nytte for arbeidet, samt medfører en del møtevirksomhet.

STYRESKRIV - Ut fra et ønske om å holde styret og rådgivere - og etter hvert lederne i Oslo Elveforum - løpende orientert, er det utsendt 38 styreskriv med til sammen 157 punkter. Sendes i hovedsak via E-post.

ÅRSMØTET 2003 vedtok en Handlingsplan i 17 punkter, som var avsluttet slik:

HVA MÅ TIL FOR ET SLIKT PROGRAM?
- Et interessert styre - med noe tid til vervet.
- Engasjerte områdegrupper
- Samarbeid med "utenforstående"
- Tilstrekkelig økonomi....


- og slik har det vært:
- Et interessert, men ufullstendig styre. Dvs. mye arbeid på for få personer.
- Det lykkes ikke å få etablert områdegrupper i ordets rette forstand
- Samarbeid med "utenforstående" har stort sett fungert godt,
- Økonomien har vært vanskelig, for ikke å si problematisk i enkelte sammenhenger.
Inn i en slik oppsummering kommer også at foreningen er nyetablert (juni 2002). Det tar tid å finne arbeidsformen når man starter opp noe nytt..

Styret mener totalt sett at året 2003 kan oppsummeres som svært positivt, noe også medlemstallet er et tegn på. Ved årsskiftet 2003/04 viste dette 131 hvorav 16 foreninger og 2 politiske partier, mot henholdsvis 43-2-1 ved forrige årsskifte.

Ut fra et ønske om å redusere sakspapirene er Årsberetningen delvis koblet sammen med "Forslag til handlingsplan for 2004", idet hvert punkt er satt opp i alfabetisk rekkefølge slik:

- Dette sa vi
- Oppsummering for 2003
- Forslag for 2004

01 - ALNADILT

Dette sa vi: - et førsteopplegg beregnes klart sommeren 2003. Videreføres med kart og opplysningstavler etter Ljanselva-modell - klar april 2004.
Oppsummering 2003: Terrenget langs Alna i bydelene Grorud og Furuset ble valgt ut for et opplegg med tanke på å trekke barn og voksne til elva. Det ble utarbeidet oppgaveskjema med kart og svarkort i 3000 eks. Disse ble utdelt gratis til familier gjennom barnehager og skoler, samt salg gjennom bokhandlere på Grorud og Furuset. Opplegget ble ellers gjort kjent ved annonsering og avisintervju. Ett problem var at man kom sent i gang, idet man måtte være sikker på økonomisk dekning. Dette ble imidlertid ordnet ved tilskudd fra Bydel Furuset med 4.000 og fra Oslo Elevforum med 8.000 - noe man takker varmt for.
Oppslutningen var lav. Det er foretatt en evaluering for å få vite noe mer om årsakene til dette. Forslag 2004: Ideen med en Alnadilt - et opplegg for å øke interessen for elva og benytte turveiene - anses god. Foreslås videreført som arbeidsoppgave.

02 - ELVERUSK Dette sa vi: - i realiteten et samarbeidsprosjekt med kommunen som vi ønsker å videreføre.
Oppsummering 2003: Forutsetningen for å fortsette med elverusk var at vi også hadde en person som kunne påta seg det administrative arbeidet med saken. Når vedkommende måtte trekke seg og det ikke lykkes å få en erstatter, måtte saken skrinlegges for 2003s vedkommende. I tillegg kommer at det er svært vanskelig å finne passende tidspunkt : Om våren er det hekketid, om høsten blir det tidlig mørkt samtidig som dette da bør gjøres etter at gress og planter er visnet ned...)
Forslag 2004: Elverusker anses som en viktig sak. Egil Storstein har sagt seg villig til å være primus motor både rent administrativt og praktisk, inklusive kontakten med Friluftsetaten. Ut fra erfaringer ALV har gjort mener styret dette må skje om våren, selv om det skulle kollidere med hekketid for fugler. Avklares nærmere med Friluftsetaten.

. 03 - FOTOKONKURRANSE 2003 - KALENDER 2004
Dette sa vi:
- Tiltak med spesielt ønske om å gjøre Alnaelva mer interessant og synlig.
Oppsummering 2003: Selv om vi manglet økonomi til kunngjøring, og var avhengig av å lykkes med andre utlysningsmuligheter, håpet vi at bilder ville komme etter hvert. - Om kalenderen sa vi at den økonomisk skulle baseres på selvkost - fortrinnsvis med fortjeneste. Det ble laget en plan for arbeidet inkl. kalenderutformingen - samt at det ble gjort henvendelser til firmaer vedrørende støtteannonser.
- Samtidig som vi takker dem som bidro med bilder, kom det for få totalt sett. Dette bekrefter på en måte viktigheten av å synliggjøre Alnaelva som en interessant elv med vakre motiv.
- Økonomisk sett fikk vi for liten tid til å arbeide med saken. Ut fra betingelsene styret satte, måtte saken skrinlegges pr. 30. juni. Forslag for 2004: Opplegget foreslås videreført for kalender i 2005 eller 2006.

04 - GRILLPLASSER LANGS ALNA
Dette sa vi:
Både for å øke interessen for Alna, og å unngå at folk tar seg til rette, ønsker ALV å anlegge noen grillplasser langs elva. Miljøfyrtårnbedriften Toyota har sagt seg interessert i å gi penger til et grillsted.
Oppsummering 2003: Saken tok lenger tid enn beregnet, og måtte til dels vike plassen for situasjoner som oppstod. Henvendelse til Friluftsetaten ble imidlertid besvart positiv. Ideen med raste- og grillplasser anses like aktuell som tidligere. I tillegg til midlene fra Toyota ble saken tatt med i en søknad til Plankontoret for Groruddalen om Miljøsonemidler. Svar avventes,
Forslag 2004: - Saken videreføres - med et ønske om minimum en plass klar i 2004.

05 - KOMMUNESAKER < br> Dette sa vi: Erfaring tilsier allerede at det er viktig å understreke at ALVs primærområder er det blå-grønne. (Elva og dens grønne nærområdene.) Arbeidet med kommunesaker tar sitt utgangspunkt i samarbeid, uten at dette skal være det absolutte mål i enhver situasjon. Noen stikkord for arbeidet:
- Politiske innspill - etter styrevedtak.
- Administrative utspill - ut fra prinsippvedtak. Slikt arbeid vil spesielt være aktuelt vis-a-vis etatene Friluft, Plan og bygg, Samferdsel og Vann og avløp - samt Plankontoret for Groruddalen, som i hovedsak er et koordineringsorgan.
- Fortsette i Plankontorets møter (Ca.4 i året)
- Turveier -Turveinett - følges opp.
- Leirfoss - Hølaløkka. Den første gjenåpningen av Alnaelva er vedtatt å skje i 2004 ved at man starter arbeidet med åpning av kulverten i nedre del av Leirfoss. ALV - primært ved Grorudgruppa - vil engasjere seg i denne begivenheten..

Oppsummering 2003 - "Kommunesaker" har vært en av de mest omfattende og tidkrevende oppgaver i 2003, hvorav nevnes:

- Ridesentersaken - I november 2002 - da spørsmålet om et ridesenter i Alnaparken var på høring, uttalte ALV seg betinget positivt. For å orientere om saken ble det i januar 2003 holdt et fellesmøte - med innledning ved Friluftsetaten. Møtesalen var mer enn full - med innlegg for og mot, samt at det har vært en rekke avisinnspill.

Saken var nevnt i ALVs årsmøtepapirer 2003. Det kom ingen bemerkninger eller spørsmål til saken. - Styret har senere redegjort for sitt syn, herunder i forbindelse med medlemsskriv 2/2004, og på medlemsmøte 18/2/04. Det har vært enkelte reaksjoner mot saken, som går videre.

- Deltatt i flere møter, hvorav nevnes den årlige Groruddalkonferasen.

Uttalelser/Høringer : - Forslag til Turkart for Groruddalen, - kartet ferdigstilt i desember 2003.
- Friluftsetatens forslag til "Overordnet grønnstrukturplan for Groruddalen" - ALV positiv. - Utvidelse av Groruddalen Golfbane - ALV gikk i mot. - Turvei 10 - Maria Dehlis vei - positiv, med et par bemerkninger. - Kommunedelplan, sektor for friluftsliv - med gjennomgang av turveier langs hele elva . - Reguleringsforslag for Breivollvn 27-29 og Smalvollvn. 64 - med anbefaling om utsettelse av vedtak om bebyggelse, og forslag om åpning av Trosterudbekken gjennom området.

Deltatt i Plankontorets møter inntil tre av de fire øvrige foreningene (Groruddalen Kunstforening, Groruddalen Kunnskap og Kultur og Groruddalen Miljøforum) ga beskjed til Plankontoret at de ikke ønsket at Alnaelvas Venner skulle delta. Groruddalen Historielag hadde ingen innvendinger. Plankontoret forsøkte å avklare misforståelsen dette synes å bero på. De var interessert i å ha med de foreninger de til enhver tid anså aktuelle. Foreningenes begrunnelse var bl.a.- sitat "Alnaelvas Venner oppfatter vi ikke til å være en dalsomfattende forening. Det er en interesseforening som arbeider med et byomfattende tiltak. Deres arbeider omfatter bare deler av Groruddalen og deler av byen. Skal en slik organisasjonsform utvikles ved at alle former for lag og foreninger skal kunne delta i fellesmøtene, ser vi ikke lenger noen hensikt med møtene med Plankontoret. Derfor har vår forening valgt å avstå fra videre fellesmøte."

Det endelige resultat var at disse fellesmøtene opphørte, og man mistet muligheten til å utveksle synspunkter og høre om hverandres arbeid. Utover dette har saken ikke skapt problemer for Alnaelvas Venner, idet ALV blir holdt orientert, blir invitert til aktuelle møter og har ellers den nødvendige kontakt både med Plankontoret og de kommunale etater.

- Deltatt ved markering av oppstart av arbeidet med Hølaløkka og Leirfoss 5/9/03, der Alnaelvas Venner, spesiselt ved Karsten Sølve Nilsen, ble berømmet av K. Veivåg for sin mangeårige innsats for elva og nærområdene. ALV vil dessuten understreke Grorud Vel og Tone Buberg aktivitet i dette spesielle området.

- Sammen med et begrenset antall aktører deltatt i et prøveopplegg for utarbeidelse av områdeprogram for Alfasetmorenen v/Karin Gulichsen og Breivollområdet v/Karsten Sølve Nilsen. Målet var å finne frem til flere forslag, få en konstruktiv dialog og en mer rasjonell planprosess. Aktørene fikk i oppgave å lage innspill som skulle ha et helhetlig perspektiv for områdene, med utfordringer og tiltak på kort og lang sikt. Flere fant prosessen interessant, men vanskelig, og som en sa "man kan ikke forvente at man kommer med innspill som egentlig betyr nedleggelse av egen arbeidsplass." Det mest interessant for ALV var presiseringen av at ALNA skal være i fokus i det videre arbeid,.

ALV leverte et dokument utarbeidet av Karsten Sølve Nilsen. På grunn av den generelle interesse for dette er det kopiert og omdelt i flere anledninger. Våre momenter er kommet med i PBEs-oppsummering, som ble grunnlag for det videre arbeidet.

06 LITTERATUROVERSIKT
Dette sa vi: Ut fra ALVs egeninteresse og henvendelser som kommer, blant annet fra ungdomsskoleelever som skal skrive om Alna, er det aktuelt å få en oversikt over materiell, inklusive utredninger som finnes om Alna. Arbeidet er påbegynt, inklusive at Deichmanske bibliotek er interessert i saken.

Oppsummering for 2003: Saken er i realiteten gjennomført. Det mangler en renskriving av foreliggende materiale.
Forslag til videreføring 2004: Annet trinn - renskrivning - sluttføres.
Oversikten legges ut på ALVs Internettside, samt sendes instanser som vi regner med kan være spesielt interessert herunder Deichmanske Bibliotek. Saken ajourføres ved behov.

07 LYSBILDEFOREDRAG - ELVEVANDRINGER
Dette sa vi: Alnaelvas Venner har i øyeblikket følgende personer som kan påta seg slike oppgaver: Erik Aurbakken, Egil Bendiksen, Tone Buberg, Karsten Sølve Nilsen - og til en viss grad Karin Gulichsen. - I tillegg til egne arrangementer - som vi vil invitere til i medlemsskriv - tilbys dette til foreninger og andre aktuelle.

Oppsummering 2003: Det har skjedd en rekke vandringer og lysbildeforedrag, både i og utenfor ALVs regi - her ofte med turleder fra ALV. Dette har i hovedsak vært ved Erik Aurbakken og Karsten Sølve Nilsen. Som eksempler nevnes deltagelse i Korvandringen "Kultur langs Alna" ved Erik Aurbakken og Tone Buberg, samt at Aurbakken har hatt oppdrag i andre foreninger. Videre med SFT, Vegdirektoratet, Oslo Miljøfestival, Innvandrere fra Romsås kvalifiseringssenter, Frivillighetssentralene og elever ved Tveita skole ved Karsten Sølve Nilsen.

Videreføring 2004: Det er behov for flere guider. Det er derfor startet opp et arbeide for å lage et hefte med aktuelle opplysninger. ALV anser det videre aktuelt med en samkjøring av vandringer, for eksempel med felles annonsering. Det er tatt kontakt med Groruddalen Historielag i denne forbindelse.

08 - MARKERING AV FNs INTERNASJONALE FERSKVANNSÅR - OG DELTAKELSE PÅ OSLO MILJØFESTIVAL 5. -15. juni.
Oppsummering 2003: - Vannåret var en engangsforeteelse, markert av Oslo Elveforum, mens Alnaelvas Venner representerte OE og seg selv på Oslo Miljøfestival, med stand i Spikersuppa og med elvevandringer. Erfaringer fra dette tilsier at det krever mye arbeid i forhold til de ressurser ALV foreløpig har til rådighet.
Forslag 2004: Inntil ALV har et større apparat og bedre økonomi programfestes ikke deltakelse på Oslo Miljøfestival.

09 - LYSVANDRING/FAKKELVANDRING I SEPTEMBER
Dette sa vi:
Styret ønsket i utgangspunktet - i samarbeid med andre aktuelle - å arrangere en lysvandring langs elva/deler av elva, slik Akerselva har. Dog i mindre målestokk. - Etter samtaler og møte med representanter for Oslo kommunes Akerselvtiltak, ble det besluttet å ta et arrangement samtidig, dvs. torsdag 18.september.
Oppsummering for 2003:
Arbeidet kom sent i gang, og uten et godt samarbeid med bydeler langs elva, (Romsås, Furuset, Hellerud, Bjerke, Helsfyr-Sinsen) - og økonomisk støtte fra Plankontoret og Friluftsetaten, ville tiltaket ikke vært mulig. Bydel Grorud svarte nei til å delta, hvilket innebar at ALV v/Erik Aurbakken ivaretok dette i samarbeid med Tone Buberg. En annen viktig samarbeidspartner var Folkeakademiene. Økonomien var et problem, idet minimumsbudsjettet på 40.000 ikke var klart før etter man måtte sette sluttstrek for annonsering. Dette betydde mindre annonsering, samtidig som man endte opp med et overskudd idet man tilnærmet nådde budsjettet. Dette øremerkes 2004, og gjør startarbeidet noe lettere enn for 2003. Som et førsteopplegg, med en meget stram økonomisk ramme, må tiltaket oppsummeres som vellykket, samt at det ga mye nyttig erfaring for "neste gang". Det er laget en fyldig rapport for senere bruk. - Takk til alle som bidro!
Forslag 2004: Videreføres - med Torsdag 23. september som fastsatt tidspunkt.

10 - MEDLEMSSKRIV
Dette sa vi:
Medlemsskriv med informasjon om virksomheten distribueres kvartalsvis.
Oppsummering 2003: Det er distribuert 7 medlemsskriv. Vi tror det er viktig å holde medlemmene orientert, samtidig som det krever arbeid og økonomi. I tillegg til at vi har mottatt positive tilbakemeldinger tar ALV tar gjerne flere synspunkter på saken.
Forslag 2004: I den grad tid og økonomi strekker til holdes medlemmene løpende orientert ved enkle medlemskriv.

11 - NÆRINGSLIV- Tiltak for å få næringsliv langs elva mer interessert og engasjert er under utvikling. og vil bli videreført ut fra den tid og de muligheter som bys.
Oppsummering 2003: Dette krever mer tid enn det ALV hadde til rådighet. Ønskes gitt større prioritet i 2004.

12 - PROSJEKT RENERE VANN
Dette sa vi:
ALV ønsker å delta i arbeid/samarbeid om renere vann i elva. Avventer VAV- rapport. En oppsummering så langt gir at et opplegg for måling av vannkvaliteter er under utviklingen. Det har vært kontakt med Oslo Elveforum, etater og med NATUR videregående skole.
Forslag 2004: Videreføres - i ønsket samarbeid med NATUR videregående skole, VAV-etaten og medlemmene.

13 - SAKSOMRÅDE SKOLE - (Barne- og ungdomsskoler med tilknytning til Alnaelva.)
Dette sa vi: Det er ønskelig å få til tiltak/arrangement som kan virke spennende og attraktive for barn og ungdom. Samtidig som vi vet at enkelte skoler har egne, gode tiltak - eller planlegger slike - kan det være elementer som ALV bør gripe fatt i. Tiltak som kommer i tillegg til at vi er engasjert i samarbeidsopplegget" Skoler i friluft - langs Alna". ALVs to skolekontakter i styret vil se nærmere på hva som er mulig.
Oppsummering 2003: Spesielt på grunn av sykdom har vi ikke kommet så langt som ønsket, samtidig som erfaring tilsier at dette er tidkrevende arbeid. ALV er imidlertid engasjert i samarbeidsopplegget "Skoler i friluft - langs Alna", som er økonomisk støttet av Plankontoret for Groruddalen, og blir utarbeidet av Oslo og omegn friluftsråd.
Forslag 2004: Saksområdet anses viktig. I tillegg til å følge opp prosjektet "Skoler i friluft - langs Alna" - ønsker Furuset Allidrett IF et samarbeidsopplegg høsten 2004 for å få unge i Bydel Alna mer interessert i elva og naturen langs den.

14. SYNLIGGJØRING
Dette sa vi:
En av ALVs viktigste oppgaver er å skape interesse og oppmerksomhet om elva og dens grøntområder. Skape en opinion som ser verdien av å bevare dette, og å "slåss" for dets verdier om nødvendig. Dette kan gjøres på forskjellige måter, men vil uansett være avhengig av de menneskelige og økonomiske ressurser som til enhver tid er til rådighet. I tillegg til at hvert tiltak bidrar til å øke kunnskapen og forhåpentlig interessen for Alna, er det spesielle tiltak som er aktuelle. Stikkord - med oppsummering for 2003:

- Logo
- utarbeidet av Karsten Sølve Nilsen. Styret er svært fornøyd med symbolet : Rennende vann under en av Norges eldste broer av denne type.
- Informasjons- og vervebrosjyre - v/Kirsten Berrum - benyttet ved flere arrangement. 2004- brosjyre ønskes utarbeidet. - PINs - utarbeidet av Kirsten Berrum i forbindelse med Lysvandringen, med en blå elv i grønn dal. Fint symbol for Groruddalen! - "En vandring med vann" - Standoppsett med brosjyreutdeling. - Gjennomført i samarbeid med Vann- og avløpsetaten med stand på bibliotekene: Romsås, Furuset, Nortvedt - samt benyttet ved Furusetdagen og ved innflytting Vegdirektoratet. (600 personer flyttet inn på sin nye arbeidsplass ved Brynsfossen.)
- Medlemsverving - med målsetting 100 nye enkeltmedlemmer og 10 foreninger. Dette ble tilnærmet nådd. I forhold til de små ressurser som har vært til rådighet for saken anser styret dette for et godt resultat. .
- Utvide mediearbeidet - I tillegg til at det er naturlig å vektlegge samarbeide med lokalaviser, tilsier Alnaelvas struktur der den renner gjennom flere bydeler at man også må søke å nå andre aviser. - En oppsummering for 2003 gir at vi er glad for den dekning AkersAvis/Groruddalen har gitt ALNAELV-stoff, mens vi bare i liten grad har klart å nå andre aviser.
- Anskaffelse av T-skjorter og gensere med logo, - viste seg å være et populært tiltak.
- Internett - Alnaelvas Venner er inne på Internett via Oslo Elveforums nettsider, dette ved hjelp av Per Henrik Backe, som igjen er avhengig av at vi sender nytt stoff/oppdaterer. Dette er et område vi ønsker å se nærmere på i 2004.
- Formidling av informasjon - ALV er kanskje den forening som har gjort mest for å formidle informasjon av interesse for Alnaelva. Det startet med Friluftsetatens brosjyre Alnanaturen, som for øvrig ble revidert i 2003, og har utviklet seg til å omfatte en rekke gode brosjyrer fra kommunale etater. Dette vil bli videreført - samt at det vil inngå i litteraturoversikten.

OPPSUMMERING: Styret mener det er grunn til å si seg fornøyd med arbeidet på "Synlighetssektoren" i 2003, og TAKKER alle som har bidratt til et så godt resultat. Arbeidet ønskes videreført i 2004 ut fra de ressurser man har til rådighet. Et PR-utvalg ville være av stor betydning for det videre arbeidet!!!!!!!!!!!!!!

15 - TEMAMØTER
Dette sa vi:
I og med at det skjer veldig mye med Alna, ønsker ikke styret å fastlegge tema og tidspunkter for slike møter nå, men komme tilbake til dette i medlemsskriv.
Oppsummering 2003: Det har vært et aktivt år og temamøter i ordets egentlige mening har måttet vike noe i forhold til andre arrangementer. Vi regner imidlertid fellesmøtet i januar om Alnaparken som ett, samt at vi i mai hadde et møte om Grøntstrukturplanen, med innledning ved Else Karlstrøm fra Friluftsetaten.
Forslag 2004: Temamøter arrangeres ved behov og mulighet.

16- UT PÅ TUR ALDRI SUR / ALLTID SUR?
Dette sa vi:
Befolkningsstrukturen i Groruddalen er flerkulturell. Det sies ofte at innvandrere ikke liker å gå på tur, slik nordmenn er vant med å gjøre. Den første påstanden er sannsynligvis gal - den andre sannsynligvis riktig. De ønsker å gå på tur, men på sin måte. Styret ønsker å initiere til at også våre nye landsmenn skal finne det naturlig å legge sine turer til Alna, og å bli glad i Alna og Alna-naturen.
Oppsummering 2003: - ALV har vært i kontakt med enkelte - men har foreløpig ikke lykkes å få til noe konkret, med unntak for en vandring ved Karsten Sølve Nilsen.. Det opplyses at innvandrerfamilier har hyggelige måltider for eksempel ved Steinbruvannet, samt at mange reiser på ferie til hjemlandet i sommerferien.
Forslag 2004: Saken videreføres.

17 - DIVERSE ARRANGEMENTER/SAKSOMRÅDER

.1 - Bydelsdager - ALV deltok på bydelsdagene på Ammerud, Grorud, Furuset og Hellerud. På Furuset hadde vi også Vaffelsteking, som ga både god duft og gode inntekter!
Videreføring 2004: Foreslås gjentatt og utvidet i 2004, ved de enkelte områdegrupper. Forutsetter utvikling av noe standmateriell.
.2 - Grillarrangement - Lørdag 23. august arrangerte ALV i samarbeid med Furuset Vel og Oslo Fylkeslag av Norsk Pensjonistforbund et meget vellykket grillparty i Alnaparken - Over 60 personer deltok.
Videreføring 2004: Foreslås gjentatt/evt. utvidet med lignende tiltak i andre bydeler langs elva.
.3 - Kjempebjørnkjeks - et økende problem som vi har forsøkt å få en fullgod avklaring på, men som fortsatt henger litt i lufta. Friluftsetaten har imidlertid opplyst at de arbeider med saken, for evt. et større opplegg. Saken vil blir videreført.

.4 - Samarbeid - Alnaelvas Venner ønsker å samarbeide - og en oppsummering over spesielle samarbeidspartnere/tiltak i 2003 gir:
- Alnaparkmøtet i januar - samarbeide med Furuset Vel og Groruddalen Miljøforum
- Grillarrangement for Furusetpensjonister - ALV og Furuset Vel
- Folkeakademiene - i forbindelse med lysvandringen 2003
- Bydelene Bjerke, Furuset, Hellerud, Helsfyr-Sinsen, Romsås og Stovner - i forbindelse med lysvandringen.
Videreføring 2004 gir pr. dato tillegg av Furuset Bibliotek og NATUR videregående skole og Groruddalen Historielag.


18 - NYE TILTAK
.1 - Brennesleprisen - nytt tiltak.

Styret ønsker å innføre er form for pris - Brennesleprisen - som kan utdeles når det er aktuelt. men samtidig er den en svært viktig nytteplante - ikke minst i forbindelse med utvikling av sommerfuglarten Påfugløye. (En av årsakene til at denne vakre sommerfuglen er sjeldnere å se i bymessige områder er at brennesla blir vekk i takt med utbyggingen!)

.2 - Biologisk mangfold - fra teori til handling
Dette er navnet på Friluftsetatens siste brosjyre så langt. Den omfatter temaene Biologisk mangfold i Oslo, Hva som truer dette mangfoldet og Økologiske prinsipper. Alnaelva med sine grøntområder har en ganske unik natur. Det gjelder å ta vare på denne, og vite hvordan man best gjør dette - til glede for oss selv og for dem som kommer etter.
Temaet settes opp ut fra et ønske om å spre informasjon om et viktig saksområde.

ØKONOMI
Årsmøtet 2003
fikk seg forelagt et regnskap som viste Kr. 30,oo feil, og med enkelte bemerkninger. Herunder et forslag om at en gave skulle øremerkes. Årsmøtet overlot ellers til styret å godkjenne regnskapet. Dette ble gjort i styremøte 22/5/03.
Overskuddet i forbindelse med Lysvandringen øremerkes vandringen 2004.
Begge disse sakene vil bli nærmere presentert på Årsmøtet i forbindelse med regnskapet.

Generelt om budsjett - som det foreløpig er vanskelig å sette opp. Styret arbeider derfor ut fra at ingen tiltak skal iverksettes uten at utgiftsdekning er sikret innenfor de rammer styret setter.

ORGANISASJONSFORM
Alnaelvas Venner er ment å bestå av elvegrupper inndelt tilnærmet bydelsavgrensningene. Områdelederne - med vararepr, - danner/deltar i styret sammen med øvrige representanter. Det foreslås ingen endringer i det rent prinsipielle her, og vises for øvrig til Valgkomiteens forslag.

Avslutningsvis vil styret takke for all støtte og hjelp som er vist foreningen, og for innspill som er kommet.

(Følgende ble sendt ut som eget skriv kort etter)


Alnaelvas Venner

Kjære medlemmer, det blir mye post denne gang, men siden vi har tatt oss tid til å skrive - håper vi dere tar dere tid til å lese.......
I tillegg til årsmøtepapirene kommer herved en oversikt over programmet fremover. Det er mange ting på gang, og vi håper det er noe for enhver smak, samt at vi har tatt med noe om ridesentersaken.

 1. Mandag 22. mars markerer Oslo Elveforum Verdens Vanndag. ALV vil delta med Erik Aurbakken, Karin Gulichsen og Karsten Sølve Nilsen.


 2. Onsdag 24. mars kl 19.00 - et samarbeidsopplegg med Furuset Bibliotek:

  Lysbildeforedrag ved Karsten Sølve Nilsen, styremedlem i ALV.
  Tema: "Alnaelva -historie, nåtid - og visjoner"


 3. Torsdag 25. mars - Årsmøte - med høyaktuell orientering - (Se gult ark.)


 4. Fredag 2. april kl 0830 -1530 - Grorudalsatsningen -Årskonferansen 2004. Interesserte kan melde seg på til Plankontoret-eller 982 66 383 -innen 26.mars


 5. Tirsdag 20. april er ALV vertskap for Oslo Elveforums vårmøte for alle elve-gruppene. Møtet starter med en omvisning på Hølaløkka kl 1800, og fortsetter på NATUR videregående skole. Dette er i hovedsak for styremedlemmer i gruppene, men som vertskap få vi noen ekstra plasser.


 6. Søndag 25. april kl 1300 -Bryn jernbanestasjon er startstedet for en fellestur ALV og Østensjøvannets Venner. Ruteopplegg: Bryn -Etterstad/Fagerlia -Svartdalen -Kværner -Galgeberg, med Karsten Sølve Nilsen som turleder. Noen temaer under vandringen: Bryn, Norges første stasjonsby. Alna som industrielv. Unik fauna i Fagerlia.


 7. ELVERUSK - Det eneste vi i øyeblikket vet er at Rusken går av stabelen 26. april -14. mai. Vi avventer avklaring med Friluftssetaten -
  Og til slutt tar vi med denne gang at Torsdag 23. september blir det ny Lysvandring langs Alna! PS - På omstående side er våre synspunkter på forslag til igangsettelse av reguleringsarbeid for ridesenter i Alnaparken. Som dere vet hører vi med blant dem som mener et slikt anlegg vil være en berikelse for Groruddalen, under forutsetning av at man tar de nødvendige hensyn. De av dere som måtte ha innvendinger til synspunktene, kan gi dette til gulichse@online.no - telefon 22 32 45 24 -eller Postboks 10 Lindebergåsen, 1003 Oslo. Synspunkter må være mottatt senest mandag 22.mars.


KG-14/3/04 .

Alnaelva Venners synspunkter til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for ridesenter i Alnaparken.


Saken var første gang varslet i 2002, med uttalefrist 20/11/2002. Ut fra den kjennskap vi hadde til saken uttalte Alnaelvas Venner seg betinget positiv. Vi mente at hester var en berikelse for området, til glede for barn og voksne. Samtidig var vi opptatt av at en ridepark måtte plasseres slik at den ikke var til hinder for andre brukere av området. -Så langt er det ikke noe som har svekket vårt syn på at hester vil være en berikelse i området.

Arealet er i dag regulert til
Friområde (park), spesialområde naturvernområde, offentlig trafikkformål, gangvei, fareområde (høyspenningsanlegg) og trafikkområde (jernbaneområde for NSB.), og foreslås regulert til: Allmennyttig/offentlig formål/ridehall-stall, offentlig trafikkområde/snuplass og felles avkjørsel, spesialområde/luftegård og spesialområde/ridebane.

Den foreliggende skisse for ridesenter i Alnaparken, datert 16/01/03 berører en mindre del av det totale parkområdet, og synes i stor grad å tilfredsstille de forsiktighetsregler vi mener er viktige, samtidig som vi tror den inntegnede plasseringen i terrenget er god både sett i forhold til det biologiske og til annen bruk av parken.

Av plussmomenter vil vi anføre: Først av alt vil vi anføre at beiting ikke er noe nytt langs Alnaelva. Det vil derfor i større grad bli å føre dyr tilbake til tidligere områder. Dyr har stor betydning for vegetasjonen, idet mangel på beiting kan medføre at artsmangfoldet reduseres. Dette fordi de mer dominante arter tar over. Dessuten ligger ikke det påtenkte senteret i et område som er gradert høyt i forhold til biologisk mangfold, tvert i mot. Det foreslåtte ridesenteret vil med andre ord ikke få negativ betydning i forhold til ønsket om å bevare det biologiske artsmangfoldet langs elva.

 1. Plasseringen av ridehall/stall synes å gli fint inn i den øvrige byggemasse,
 2. Luftegårdene er delvis lagt i skrånet terreng som man vanskelig kan se er særlig attraktivt område for annet bruk,
 3. Hester gir liv og skaper trivsel for barn og voksne, i tillegg til at de ved regulert beiting(flytting av dyr) kan holde områder i god stand
 4. Et ridesenter betyr helåsbruk av parken, som også må anses som en berikelse, idet man her kan tenke seg også andre hesteaktiviteter, som for eksempel snøbrøyting av turveier og kanefart.
 5. At parken ved et slik anlegg kan få en liten kafe -et sted man kan få en kaffekopp - vil kunne trekke flere til parken helårlig, og bevirke større bruk av turveiene både sommer som vinter.
 6. Muligheten til å få garderober for brukere av ballbanene må anses som et pluss.

Av betenkelighetsmomenter vil vi anføre behov for tilstrekkelig med parkeringsområder, og mulighet til å krysse Professor Birkelands vei på en betryggende måte.

Med vennlig hilsen
ALNAELVAS VENNER

Karin Gulichsen
leder
Karsten Sølve Nilsen
styremedlem