Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

OPPLYSNINGER OM ALNAPARKEN RIDESENTER
Publisert  03.05.04
Sist endret  03.05.04
 
Ser på Etterstad.no at det er lagt ut informasjon angående ridesenter i Alnaparken. Det er flott at man engasjerer seg og vil informere, men man får i anstendighetens navn legge ut fullstendige og riktige opplysninger!

At Etterstad kan ta en holdning som sier at arbeid for barn og unge er så lite verd at det er viktigere å bibeholde Alnaparken for de få, det er en tankevekker. Det er faktisk ganske irriterende når vi vet at Etterstad har brukt Trosterudstallens hester til sine sommerfester i utallige år, nettopp fordi hester er så populært blant barna.

Hest, sommerfest 2002

Punkt 1.
Det er uriktig at hele Alnaparken skal bli ridesenter! Tomten det skal bygges på er ca 150 x 150 meter. Den ligger med 3 sider mot industrien og en side mot parken. På denne tomta skal det bygges ridehall på ca 20 x 65m liggende helt inntil stallen på ca 18 x 70 meter. I forbindelse med stallen skal det bli garderobeanlegg med dusjer for 2 fotballag og dommere, toaletter for alle (også parkens turgåere) og et sted man kan sette seg ned og ta en kaffe og noe å bite i. Det er et ønske at ridesenteret skal bidra med noe for alle parkens brukere, også de som ikke er generelt interessert i hest. Vi ønsker at ridesenteret skal være for Groruddalen det Ekebergparken er for hele byen i dag.
Omreguleringskartet markerer et større område for ridebanen enn det som i realitet vil bli størrelsen på denne. Banen skal være 20 x 60 meter. Luftegårdene vil falle inn i terrenget og ligge i bl.a. skråninger det er lite naturlig at folk går på tur. Hestene skal hjelpe med å holde kulturlandskapet i hevd. Det er gamle beiteområder som i dag gror igjen.

Veien frem til ridesenteret blir omregulert, men skal ikke flyttes eller på andre måter forandres. Det er en tenkt snuplass som enda ikke er opparbeidet som skal flyttes ned i svingen ved parkeringsplassen. Parkeringsplassen er funnet for liten blant annet fordi det under fotballkamper er vanskelig å få parkert.

Punkt 2.
Ridestiene mellom ridesenteret, luftegårder og ridebane skal ikke gå på turveinettet, men være en sti på ca. en meters bredde, som for det meste vil bli liggende lavere i terrenget enn turveiene; og med et vegetasjonsbelte mellom turveien for folk og stien for hest slik at hestene ikke skal virke skremmende for de som går på turveinettet, der hvor sti for hest og gangvei for folk går parallelt.

Bilde 1.
Bjerkeskogen skal ikke røres!


Alnaparken

Bilde 2.
Krattskogen som er vist er vel tilstede de fleste steder i parken og de som ønsker å ferdes der kan sikkert også gjøre det i fremtiden, i tillegg til å oppleve å gå på turveinettet som i dag. Om ridesenteret blir en realitet vil ikke turveinettet bli mindre tilgjengelig for folk som bruker sine egne ben.

I tillegg til det som finnes i dag vil et ridesenter gi opplevelse av hest på beite og barn som koser seg med dyr. Det vil bli et tettere samarbeid med de Trosterudstallen allerede samarbeider med: bl.a. bydelens fysio- og ergoterapeuter som har ridning for funksjonshemmede barn, barne- og ungdomspsykiatrien for barn med problemer hjemme eller på skolen, aetat og rehabil om tilbakeføring i arbeid, og rådgivere på skolene om barn med spesielle behov. Spesialskoler som Haukåsen skole for barn med autisme og Natur Videregående bruker oss og ønsker mer samarbeid.


Handicapridning

Stallen er ikke minst et sted hvor integrering av funksjonshemmede og fremmedkulturelle barn og voksne naturlig finner sted. Her er alle med og deltar, for det er hvor mye lærdom du har tilegnet deg og hvordan du ter deg som er avgjørende.

Ridesenteret vil selvsagt også bli et besøksted for barnefamilier, barn med ønske om å omgåes dyr og et sted for folk med ønske om en hobby som har elementer av bl.a. rekreasjon, naturopplevelser og trim.

Vet Etterstad at det er dette de sier nei til?? ..et tilbud til Groruddalens befolkning som skal gi de med ikke altfor fete lommebøker en mulighet til, på lik linje med andre, å oppleve og bruke hest ved en park som vi alle vil ta vare på... For det er dette vi går glipp av hvis Trosterudstallen nå ikke får flytte ned i Alnaparken. Vi har ingen mulighet til å forbedre lokalene der vi er. Etter 12 års arbeid med utredning av over 10 tomteforslag er dette vår siste sjanse, og en god en også!

Lene Kragh
Drifter av Trosterudstallen (og ikke arbeidsledig om stallen må legges ned.)