Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Erstatning for friområde
Publisert  08.05.04
Sist endret  08.05.04
 

Vi har fortalt om planene om utbygging av Etterstad Videregående skole den 31. mai 2002, 11. mars 2003, 17. oktober 2003 og 11. desember 2003

Men i all korthet er saken den at Oslo kommune har vedtatt at skolen skal utvides på bekostning av friområdet på sletta. Etterstad Vel og borettslagene har protestert mot dette, men bystyret har tatt sin beslutning.

Nå er det slik at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen forutsetter at ved omdisponering av friområder (altså f.eks. bygging av skole på dem) skal det fremskaffes fullverdig erstatning

Tidligere har det vært på tale å omreguler området mellom Stang Terrasse og Etterstad Øst som erstatning for dette området.

Mulig friområde


Men 5. mai kom følgende kunngjøring:

Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF varsler herved igangsetting av arbeid med reguleringsplan for ubebygd areal mellom Etterstadsletta og Strømsveien E6. Uregulert areal, som er tidligere veigrunn, skal reguleres til friområde. Midlertidig parkeringsplass opprettholdes.

Evt. synspunkter kan rettes innen 24. mai til Undervisningsbygg, Oslo KF, p.b. 6472 Etterstad, 0605 OSLO, Tlf. 23 06 09 70, faks: 23 06 09 98


Foreslått friområde


Det foreslåtte "friområdet" er altså det som en periode var skiltet "Britt Wernholts vei", veistumpen mellom Etterstad 1 og Operasjon Ved.

Foreslått friområde


Ingen er vel i og for seg i mot at denne veien blir omregulert til friområde. Og vi har ennå ikke fått spurt Undervisningsbygg hva hensikten er. Men det bør være ganske opplagt at denne lille veistumpen ikke er "fullverdig erstatning" for en bit av sletta.