Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Raskere fram med 37 bussen
Publisert  17.06.04
Sist endret  17.06.04
 
I går fortalte vi om hvordan vi møtte veggen da vi prøvde å få Oslo sporveier til å fortelle oss mer om disse planene. Men vi ringte også til Statens veivesen. Og der har de folk som faktisk både har greie på ting og kan ta telefonen.

Neste morgen lå en informasjonsbrosjyre i postkassen. Alle tiltakene var beskrevet i detalj. Dette er en del av et prosjekt som heter "Frem 2005", der hastigheten skal økes med 20% på rutene 37, 301, 20 11 og 12. På sikt skal dette gjelde all kollektivtransport i Oslo.

Innspart tid for rute 37 tur-retur Nydalen er 6 minutter i morgenrushet og 16 minutter i ettermiddagsrushet. For å forstå tiltakene under må man kjenne til en del uttrykk:
SIS står for SanntidsInformasjonsSystem. D.v.s. at kjøretøyenes posisjon registreres kontinuerlig, med tanke på å gi dem prioritet i lyskryss. Det gjennomføres et SIS pilotprosjekt i 2004, der alle lyskryssene langs rute 37 er med.

vis er kantsteinshøyden på holdeplassen. 18 cm vis gir lett inn/utstiging av lavgulvsbusser. Som kjent er kantsteinshøyden nettopp forandret på Heelsfyr stoppested.

SPOT er områdestyring av signalanlegg.

St. Halvards gate
Problem: Ingen prioritering av buss utover bussbommen. Manglende samkjøring av lyskryss og bussbommen i St. Halvards gate.
St. Halvards gate Tiltak: Forbedre signalanleggene og samkjøre med bussbommen.
Kostnad: 0,1 mill. kr


Schweigaards gate fra Oslo gate til St. Halvards gate
Problem: Smalt gatetverrsnitt. Upresis parkering fører til at bussene har problemer med å passere hverandre.
Schweigaards gate Tiltak: Merke opp parkeringsarealet tydeligere. Hvis det ikke har ønsket effekt, kan det etableres dypere P-lommer eller parkering kan fjernes.
Kostnad: 0,1 mill. kr


Kryss med Oslo gate/Schweigaards gate
Problem: Kryssforsinkelse
Schweigaards gate Tiltak: Krysset er med i SIS pilotprosjekt. Mulig stenging av Oslo gate kan også gi bedre avvikling i krysset.
Kostnad: 0,2 mill. kr finansiert i SIS pilotprosjekt.


Kryss med Åkebergveien
Problem: Ingen prioritering av buss i krysset.
Kryss med Åkebergveien Tiltak: Krysset er med i SIS pilotprosjekt.
Kostnad: 0,2 mill. kr finansiert i SIS pilotprosjekt.


Kryss med Tøyengata og Tøyenbekken
Problem: Forsinkelse i lyskryssene
Tøyengata/Tøyenbekken Tiltak: Kryss mellom Grønlandsleiret og Tøyengata/Tøyenbekken er med i SIS pilotprosjekt.
Kostnad: 0,2 mill. kr finansiert i SIS pilotprosjekt.


Schweigaards gate mellom Tøyenbekken og Byporten
Problem: Svært dårlig fremkommelighet, spesielt om ettermiddagen.
Schweigaards gate Tiltak: Se på mulighetene for å lede L37 inn og ut av kollektivtraséen (trikketraséen) ved Tøyenbekken og ved adkomsten til Byporten.
Kostnad: Ikke avklart.


Jernbanetorget holdeplass foran Oslo City
Problem: Lav holdeplasstandard gir lang påstigningstid.
Jernbanetorget Tiltak: Høystandard holdeplass. Reguleringsplan foreligger. Detaljplan ferdigstilles våren 2004.
Kostnad: 0,2 mill. kr
Stortorvet holdeplass
Problem: Viktig holdeplass med lav standard gir lang påstigningstid, spesielt mot vest. For mye ulovlig biltrafikk.
Stortorvet Tiltak: Stenging/omregulering av gater, høystandard holdeplass og omdisponering av torgarealet. Planarbeid er i startfasen. Forslag til løsning foreligger.
Kostnad: Ikke avklart.


Grensen
Problem: Kryssforsinkelser.
Stortorvet Tiltak:Installere SPOT med forbedret kollektivprioritering.
Kostnad: 0,2 mill. kr


Holdeplass Apotekergata
Problem: Viktig holdeplass. Mye passasjerer.
Apotekergata Tiltak:Oppsetting av billettautomat.
Kostnad: 0,25 mill. kr


Akersgata, kryssene med Keysers gate og Tor Olsens gt.
Problem: Kryssforsinkelser
Akersgata Tiltak:Forbedret signalprioritering og etablere samkjøring av kryssene som en del av SIS fase 1
Kostnad: 0,2 mill. kr


Ullevålsveien fra W. Thranes gate til Akersveien
Problem: Kryssforsinkelser
Ullevålsveien Tiltak:Omregulering med vikeplikt for alle sidegatene. Planen er til utredning.
Kostnad: 0,1 mill. kr


Kryss W. Thranes gate - Ullevålsveien
Problem: Kryssforsinkelse
W. Thranes gate/Ullevålsveien Tiltak:Forbedret signalprioritering - SIS prosjekt fase 1.
Kostnad: 0,2 mill. kr


Collets gate fra Ullevålsveien - Geitmyrsveien
Problem: Dårlig feltoppmerking. Kryssforsinkelse.
Collets gate Tiltak:Bedre oppmerking. Forbedret signalprioritering - SIS prosjekt fase 1.
Kostnad: 0,2 mill. kr


Kryss Geitmyrsveien - Armauer Hansens gate
Problem: Fotgjengerøy gir vanskelige forhold for bussene.
Geitmyrsveien Tiltak:Øy fjernes i 2004. Vurdert til ikke å gå på bekostning av trafikksikkerhet.
Kostnad: Allerede finansiert


Sagene (Gråbeinsletta og Arendalsgata)
Problem: Uoversiktlig holdeplassmønster og lav holdeplasstandard gir lang påstigningstid.
Sagene Tiltak:Samling av holdeplassene til Gråbeinsletta og Arendalsgata. Oppgradering til høystandardholdeplass med 18 cm. vis
Kostnad: 1,5 mill