Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Høyspentledningene
Publisert  03.10.04
Sist endret  03.10.04
 
13. mai og 16. mai tok vi opp ny forskning om sammenhengen mellom kraftlinjer og kreft. Det viser seg jo at det er planer om å legge linjene under bakken over Ensjø, helt frem til Etterstad.

Høyspent

Etterstad Vest, som har ledningen rett utenfor vinduene, har skrevet til Hafslund Nett og bedt om at kraftlinjen graves ned. Følgende er svaret fra Hafslund nett:

47 kV kraftlinje Tøyen - Abildsø ved Biskop Jens Nilssønsgate på Etterstad

Vi viser til Deres brev av 2004-08-23 med anmodning om å kable ovennevnte kraftlinje.

Kraftlinjen er en del av det regionale kraftsystemet i Oslo. Linjen er underlagt anleggskonsesjon gitt av NVE og overfører kraft til hele bydeler, blant annet Etterstadområdet.

Kabling
Kabling av denne type kraftlinje er meget kostbart og Hafslund Nett kan ikke foreta en slik kabling innenfor inntektsrammen som er satt av NVE. Hvis det derimot er private interesser som er villige til å bekoste kablingen, er Hafslund selvsagt villig til å utrede muligheten for å etterkomme et lsikt ønske. Dette er tilsvarende det Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) gjennomfører for parsellen av linja som går langs Ensjøveien.

Det tillates ikke etablering av korte innskutte kabler på denne typen kraftlinjer. Lengden som skal kables må tilpasses linjens geometri, det må tas hensyn til driftsikkerheten og kablingen bør helst foretas inn mot en transformatorstasjon. Som eksempel kan kabling av ca. 1 km av denne kraftlinjen grovt anslås til en kostnad på 10-15 millioner.

Boligutbygging på Ensjø
Som følge av at EBY har regulert området langs Ensjøveien til boligformål, vil linjen bli kablet fra Tøyen transformatorstasjon og frem til siste mast før den krysser over E6, rett ved nedløpet til Vålerengatunnellen. Endelig tidspunkt for når kablingen vil skje er ikke avklart og vil bestemmes i henhold til EBY sine fremdriftsplaner for når boligutbyggingen skal gjennomføres.

Magnetfelt og kraftlinjer
Magnetfeltet som omgir ei kraftlinje varierer med strømstyrken, det vil si at når strømforbruket varierer, så varierer også magnetfeltet. Magnetfeltet blir ikke borte selv om linja legges i kabel, det blir faktisk sterkere som følge av at en kabel ligger ca. 1 m. under jordoverflaten, mens ei kraftlinje henger 10-15 oppe i lufta. Det magnetiske feltet avtar derimot raskere ut til siden for et kabelanlegg.

Vi håper at svaret er tilfredsstillende.


Høyspent

Bilde fra toppen av Vålen borettslag
som viser at fordelen med å ha
kraftledningen høyt oppe
avhenger av hvilken etasje du bor i