Oslo kommune
Samferdselsetaten
04.01.2005


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 OSLO


Deres ref.:Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
200413746-3200500097-1 K A Hollingsholm, 23493053 512,1


INVITASJON TIL SAMRÅD - ETTERSTADSLETTA 2

Samferdselsetaten viser til deres mail datert den 22.12.04, ang. ovennevnte sak. Ut fra det foreliggende materialet har vi følgende bemerkninger:
 • Bredden på en felles avkjørsel til en næringseiendom bør ikke være mer enn maks 5-6 meter ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering.
 • Fortauet forbi avkjørselen skal være gjennomgående med nedsenket kantstein.
 • Avkjørselen skal ha tilfredsstillende sikt og stigningsforhold.
 • Avkjørselen skal avmerkes med piler på plankartet.
 • Parkering må være ihht den til en hver tid gjeldende parkeringsnorm i Oslo kommune.
 • Varelevering må anordnes på egen eiendom. Vi kan ikke tillate at varelevering skjer ved inn- eller utrygging til kommunal vei.
 • Det må utarbeides en enkel trafikkanalyse for å få kartlagt hvilken betydning den foreslåtte utbyggingen vil få på:
  • Trafikkavviklingen på det offentlige veinettet (spesielt i nærliggende rundkjøring)
  • Trafikksikkerheten i forbindelse med avkjørselen og på det offentlige veinettet i nærområdet.
 • Statens vegvesen Region Øst bør kontaktes i forhold til kapasiteten på rampene til Rv 190.
 • Bebyggelsen bør fungere som en støyskjerm for boligbebyggelsen bak. Dersom utbyggingsprosjektet medfører behov for støyskjerming må det bekostes av utbygger.
 • Kravet til luftkvaliteten må være ihht nasjonale mål for luftkvalitet.

Med vennlig hilsen

Anders Arild
seksjonsleder
Karl Arne Hollingsholm
overingeniør