Oslo kommune
Byantikvaren
12.01.2005


Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 OSLO


Deres ref.:Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
2004137462004/162 Solveig Olaisen 512 237/3


INVITASJON TIL SAMRÅD - OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 237/3 ETTERSTADSLETTA 2 - OMREGULERING

Vi viser til oversendt planinitiativ for ovennevnte eiendom.

Byantikvaren har følgende kommentarer til saken:
  • Det er stor sannsynlighet for funn av automatisk fredete kulturminner i området, og Byantikvaren ønsker å foreta arkeologiske undersøkelser i grunnen.
  • Forslaget til utbygging medfører konflikter med bevaringsverdig bebyggelse i Etterstadsletta 4.Dag Chr. Bjørnland
ass. byantikvar
Solveig Olaisen
antikvar