Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gangbro til Nygårdskollen
Publisert  08.03.05
Sist endret  08.03.05
 
Gamle Oslo har lagt frem et reguleringsforslag for å legge til rette for ny gangbro over jernbanen mellom Etterstad og Nygårdskollen. Forslaget foreligger i 2 alternativer, men det er bare ca. 10 meter mellom de forskjellige broplasseringene. Vi gjengir her tegninger fra reguleringsforslaget:


Over vises området som omfattes av reguleringsforslaget.


Vi tillater oss å kalle ovenstående for "'Alternativ 2", selv om det i selve reguleringsforslaget kalles Alternativ 1. Dette fordi vi overhodet ikke greier å forstå reguleringsforslaget på noen annen måte enn å gå ut fra at de som har utarbeidet forslaget blander sammen de to alternativene.

Alternativ 2 beskrives som følger:
I alt 2 foreslås ny gangbru etablert fra skråningen vest for atkomstveien til industrieiendommen i Biskop Jens Nilssøns gate 5, videre over jernbaneområdet og inn mot vestre del av terrenghøyden ved Nygård.
Kryssingspunktet er lagt like vest for den vestligste av de tre høyblokkene på Nygård, og tilnærmet parallelt med og ca. 10 m. vest for kraftledningen som krysser dalen.

Alternativ 1. Se kommentarer over. Sammenlign bildene og døm selv, når det står at Alternativ 1 går øst for kraftledningene, mens Alternativ 2 går 10 meter vest for kraftledningene. De som har tenkt å uttale seg om forslaget bør derfor være omhyggelige med å forklare hvilket alternativ de foretrekker.

Alternativ 1 beskrives som følger:
I alt 1 foreslås ny gangbru etablert fra grøntområdet øst for atkomstveien til industrieiendommen i Biskop Jens Nilssøns gate 5 og boligområdene på Etterstad, videre over jernbaneområdet og inn mot vestre del av terrenghøyden ved Nygård.
Kryssingspunktet er lagt like vest for den vestligste av de tre høyblokkene på Nygård, og parallelt med og rett øst for kraftledningen som krysser dalen.


Over en illustrasjon av planforslaget. Under en fotomontasje av alternativ 1.