Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Brynseng Park - forslag til reguleringsbestemmelser
Publisert  11.12.05
Sist endret  11.12.05
 
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRYNSENGFARET 8 -12, DEL AV GNR. 137 BNR. 2:

§ 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnr. og datert dato. Kartnummer og dato vil bli utfylt av Plan- og bygningsetaten.

§ 2 Formål Området reguleres til:
Kombinerte formål:
  • Bolig(blokkbebyggelse), forretning, kontor, allmennyttig formål (barnehage, undervisning, konferanse og galleri) og bevertning.
  • Forretning, kontor, allmennyttig formål (undervisning, konferanse og galleri) og bevertning.
Trafikkområder:
  • Vei
  • Gang- og sykkelvei
  • Annet veiareal
Fellesområder:
  • Felles avkjørsel

§ 3. Fellesbestemmelser

§ 3.1 Plassering og høyder
Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de på planen viste grenser for bebyggelse og maksimale gesimshøyder. Der byggegrensen ikke er oppgitt, gjelder formålsgrense som byggegrense. Mot gang- og sykkelvei skal bygningenes fasadeliv i hovedsak legges i formålsgrensen. Over regulert offentlig gang- og sykkelvei tillates utkraginger på inntil 1,8 m ut over feltgrensen/byggegrensen, dersom fri høyde under utstikkende bygningselementer er min. 6,0 m. Rekkverk for takterrasser regnes inklusivt i gesimshøyden. Ventilasjonsoppbygg, trapp, støyskjermer og heismaskinrom tillates oppført inntil 3,2 m over maksimal gesimshøyde.

§ 3.2 Beregning av T-BRA
Parkering og bodarealer under bakkeplan skal ikke inngå i beregningen av T-BRA. Innenfor byggeområdene inngår bakkeparkering med 15 m2 (T-BRA) for hver parkeringsplass. Teoretiske plan i lysgårder skal ikke medregnes i T-BRA.

§3.3 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse innen byggeområdene skal det sendes inn plan for den ubebygde del av feltet. Det skal redegjøres for materialbruk, beplantning og for bruken av utearealene.

§ 3.4 Utforming
Bebyggelse innen planområdet skal som hovedregel ha flate tak. Heisoppbygg, ventilasjonsoppbygg etc, skal utformes som en integrert del av byggets arkitektur. Store volumer skal ha en fasademessig underdeling, med variasjon i materialbruken. Dersom arealene i 1. etg. benyttes til forretninger eller bevertning, skal fasadene utformes bymessig med innganger og hovedhenvendelse ut mot gang- og sykkelvei/felles avkjørsel.

§ 4 Felt A:
Feltet kan benyttes til kombinert formål: Byggeområde for bolig (blokkbebyggelse) med tilhørende anlegg, forretning, kontor, allmennyttig formål (barnehage, undervisning, konferanse og galleri) og bevertning.


Samlet sett kan feltet utbygges med maks 32.000 m2 (T-BRA). Av dette kan inntil 1100 m2 i 1. etasje (i forhold til gang- og sykkelvei) benyttes til forretninger, kontor, allmennyttig formål og/eller bevertning. Evt. barnehage skal lokaliseres vest i feltet.

Feltet skal ha kjøreatkomst til parkeringskjeller fra Etterstadkroken og Brynsengfaret.

Leilighetsfordeling:
Boligdelen skal ha leilighetsfordeling innenfor følgende ramme:
1-roms: maksimum 25%
2-roms: maksimum 30 %
3-roms: minimum 40 %
4- roms eller mer:   minimum 15 %


Østre hjørne av bebyggelse mot gang- og sykkelvei/felles avkjørsel, skal ha et åpent areal fra bakkeplan og opp til underkant av 5. etg ( i området med maks gesimshøyde c+ 116,6). På bakkeplan skal arealet opparbeides som et urbant plassrom. Det skal opparbeides passasje i 1. etasje og opp til underkant av 5. etg. fra gang- og sykkelvei og inn til utearealene i felt A.

Uteoppholdsarealer for boliger
For hver boenhet skal det avsettes et minimum uteoppholdsareal på 25 % av bruksarealet. Inntil 50% av arealet kan dekkes på terrasser/balkonger.
Evt. barnehage skal ha egne utearealer på bakkeplan. Barnehagens uteareal skal inngå i beregningen av uteareal for boligene.

§ 5 Felt B Feltet kan benyttes til kombinert formål: Byggeområde kontor, forretning, allmennyttig formål (undervisning, konferanse og galleri) og bevertning.

§ 5.1 Grad av utnytting (T-BRA)
Feltet kan utbygges med maks 13.100 m2 (T-BRA). Arealene i 1. etasje (i forhold til gang- og sykkelvei) kan benyttes til forretning og bevertning.
Innenfor feltet kan det opparbeides besøksparkering på bakkeplan. Feltet skal ha kjøreatkomst fra felles avkjørsel i Brynsengfaret.

§ 6 Fellesområder

§ 6.1 Felles avkjørsel
Felles avkjørsel skal ha en minimum regulert bredde på 6,5 m. Der bredden tillater det, kan det opparbeides langsgående parkering mot sporområdet. Parkeringsplassene skal benyttes som besøksparkering for forretninger/serveringssteder/allmennyttig formål i felt A og B. Felles avkjørsel skal være felles for felt A og B.
Felles avkjørsel skal ikke være åpen for allmenn gjennomkjøring fra Brynsengfaret til Etterstadkroken.

§ 7 Parkering
Boliger skal ha følgende parkeringsdekning:

 Bilplass
pr. boenhet
ant.sykkelpl
pr. boenhet
1-roms -0,25 parkeringsplass   1,0
2-rom - 0,5 parkeringsplass 1,3
3-roms - 0,7 parkeringsplass 1,6
4-roms eller større -   0,9 parkeringsplass 2,5


Annen arealbruk skal ha følgende parkeringsdekning:

 Bilplasser sykkelplasser 
Forretning/
detaljhandel:
15 p.plasser 6 sykkelpl. pr. 1000 m2
bruksareal
Kontor: 9 p.plasser 7 sykkelpl.pr. 1000 m2
bruksareal
Restaurant: 1 p.plass 2 sykkelpl.pr. 10 seter
Gatekjøkken: 2 p.lasser 2 sykkelspl. pr. 10 årsverk
Undervisning: 2 p.plasser 48 sykkelpl.pr. 10 årsverk
Barnehage 2 p.plasser 2 sykkelpl. pr. 10 årsverk


Av disse parkeringsplassene skal det avsettes tilstrekkelige antall plasser for bevegelseshemmede.

§ 8 Miljø
De til enhver tid gjeldende forskrifter, vedtekter eller retningslinjer vedrørende luftoverført støy fra T-bane, tog og veitrafikk, vibrasjoner, strukturstøy og luftkvalitet skal følges. Støyskjermende konstruksjoner må gis en utforming som samspiller med arkitektur og utearealer/landskap. Støyberegninger og plan for støytiltak må foreligge samtidig med rammesøknad. Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før brukstillatelse gis. Tilfredsstillende inneklima må sikres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Før byggearbeidet igangsettes, skal evt forurensninger i grunnen være fjernet/behandlet iht. krav fra forurensningsmyndighet og plan- og bygningsmyndigheten, og en redegjørelse for dette må sendes inn i forbindelse med igangsettingssøknad.

Avrenning fra planområdet må ikke tilføre forurensning til Alnaelva. Bekkefaret som ligger delvis innenfor planområdet i vest skal ikke lukkes.

§ 9 Rekkefølgebestemmelser
Før det kan gis brukstillatelse for siste byggetrinn innen felt A, må felles avkjørsel, gang- og sykkelvei gjennom området og snuplass i enden av Etterstadkroken opparbeides.
Uteoppholdsarealer for boliger, tilknyttet hvert byggetrinn, må opparbeides før det gis ferdigattest for byggetrinnet.