Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Brynseng Park - Trafikkberegninger
Publisert  11.12.05
Sist endret  11.12.05
 
Trafikkberegninger, revidert utbygging av Brynsengfaret 8-12

Innledning


I jan 2000 gjennomførte daværende Interconsult AS en trafikkberegning for utbygging av Statsbygg og NCC langs en ny foreslått vei som senere ble kalt Brynsengfaret. Veien hadde et nytt kryss med Nils Hansens vei. Det var spesielt dette krysset som ble beregnet.

Beregningene ble lagt til grunn for senere innsendte og vedtatte reguleringsplaner. Statsbygg har bygget sitt første byggetrinn for Vegdirektoratet.

COWI AS har fått i opprag å gjennomføre nye beregninger for en revidert utbygging av NCC i Brynsengfaret 8-12. Kontordelen reduseres mer enn 50 %. I stedet ønskes bygget 373 leiligheter. Beregningene er gjennomført på grunnlag av registreringer av eksisterende trafikksituasjon spesielt langs Brynsengfaret sett i sammenheng med trafikksituasjonen i Brynseng / Brynområdet.Trafikkregistreringer.

Det ble foretatt en korttids foreløpig registrering og telling av trafikksituasjonen i Brynsengfaret etter skolens høstferie i uke 41 i morgen og ettermiddagsrushet. På grunnlag av disse registreringene ble det så gjennomført en nummerskiltundersøkelse i morgen og ettermiddagsrushet i uke 44 onsdag den 2/11- 05. Trafikken ble registrert inn og ut fra Nils Hansens vei og inn og ut fra Etterstadkroken ved Brynseng stasjon. Det ble også foretatt en telling i Nils Hansens vei av trafikken inn på og ut fra Østensjøveien.

Resultatet av disse tellingene og registreringene er gjengitt i tabellene nedenfor.Tellet trafikk i krysset Brynsengfaret- Nils Hansens vei:
0730-0830:   554 + 25 +5 + 56 +38     = 678 kjt.
01530-1630:   390 + 26 +79 + 16 +7     = 522 kjt.


Beregnet trafikk i krysset Brynsengfaret-Nils Hansens vei uten gjennomkjøring til Etterstadkroken:

0730-0830:   678 + 24 - 62     = 640 kjt.
1530-1630:    522 +18 - 93     = 447 kjt


Andel av trafikken til fra vegdirektoratet som velger kjøring om Nils Hansens vei:.
0730-0830:   56/180      = 0,87
1530-1630:   113/ 131      = 0,87


Ved Nils Hansens vei har gjennomgangstrafikken en tendens til å være motsatt rettet av trafikken til fra Vegdirektoratet.

I morgenrushet med stor trafikk til vegdirektoratet ( 130 ) er det relativt lite gjennomgangstrafikk ( 38 ) i samme retning. Det er da lite trafikk fra vegdirektoratet (26 ) mens det er relativt stor gjennomgangstrafikk ( 24 ) i denne retningen.

I ettermiddagsrushet med stor trafikk fra vegdirektoratet ( 98 ) er det relativt lite gjennomgangstrafikk ( 48 ) i samme retning. Det er da liten trafikk til vegdirektoratet ( 15 ) mens det er stor gjennomgangstrafikk ( 60 ) i denne retningen.

Disse forhold indikerer at det vi har kalt gjennomgangstrafikken kan være rettet primært mot boligene langs og i nærheten av Etterstadkroken og ikke er egentlig gjennomgangstrafikk. Eksisterende trafikksituasjon gir større fleksibilitet for alle som er lokalisert i området uten noen vesentlige ulemper, og kan muligens åpne for en revurdering av det regulerte gjennomkjøringsforbudet.

Eksisterende trafikksituasjon

I forbindelse med de ovenfor nevnte tellinger ble det også fortatt observasjoner av det totale trafikkbildet. Mønsteret og volumene var helt sammenfallende i uke 41 og 44.

Det kritiske punktet i Nils Hansens vei er krysset med Østensjøveien. I morgenrushet flyter trafikken godt, fordi det også er flyt på Østensjøveien forbi krysset. Det var kun meget kortvarige tilløp til noe kø inn i Nils Hansens vei. I morgenrushet er det en stor andel høyresvingende trafikk i Nils Hansens vei inn i Østensjøveien. Dette har trolig sammenheng med at trafikken fra E6 syd mot Helsfyr delvis benytter avrampen til Nils Hansens vei og delvis benytter avrampen til Bryn.

I ettermiddagsrushet er det kø i Østensjøveien inn mot krysset med Jernbaneveien. Denne køen står i lange perioder mot Brynseng og forplanter seg også inn i Nils Hansens vei, ofte forbi krysset med Brynsengfaret. I Nils Hansens vei er det en relativt stor andel venstre innsving på Østensjøveien. Dette har sammenheng med at det ikke er noen avrampe fra E6 / Ring 3 nord ved Bryn. En stor del av denne trafikken vil derfor gå om Nils Hansens vei. Denne trafikken kommer likevel rimelig greit inn i køen i Østensjøveien ved fletting.Trafikken som avvikles blir likevel mindre enn i morgenrushet.

Krysset Nils Hansens vei- Brynsengfaret fungerer helt uproblematisk i morgenrushet. I stor deler av ettermiddagsrushet er det kø i Nils Hansens vei forbi krysset. Krysset fungerer likevel greit med fletting av vestre innsvingtrafikken fra Brynsengfaret. Helt sporadisk ble det observert opptil 3 biler i kø i Nils Hansens vei. Venstre innsvingtrafikken mot Østensjøveien utgjør i denne perioden kun 28 % av trafikken ut av Brynsengfaret.

Generelt vil man kunne si at en utbygging i Brynsengfaret er gunstig fordi en så stor andel av trafikken vil være knyttet direkte til Ring 3. Utbygging andre steder på Brynseng vil i langt større grad bidra til køen i Østensjøveien.

Tidligere gjennomført og regulert utbygging.

Statsbygg har bygd ut lokaler, vesentlig for Vegdirektoratet, på i alt 29.293 m2. Det er bygd ut 173 Pplasser, 50 ute og 123 i kjeller. Statsbygg har godkjent regulering på i alt 43.200 m2 og 328 P-plasser. Dette gir altså en mulig vekst på 155 P-plasser.

NCC har godkjent regulering på i alt 32.000 m2 næring og 290 P-plasser.

Det har vært en forutsetning for ovennevnte utbygging at all atkomst skal skje mot Nils Hansens vei. Etterstadkroken skal blindes ved at det bygges en snuplass.

Ønsket utbygging i Brynsengfaret 8-12.

NCC ønsker nå en kombinert utbygging av næring og bolig. Det er ønsket 14.300 m2 næring og 373 leiligheter. Til kontor /næring er det, ut fra 9 P-plasser pr 1000 m2 som tidligere regulert, regnet med 129 P-plasser. Til boligene er det ut fra minimumsnorm i den tette byen regnet med 260 P-plasser inklusive 10 plasser for en barnehage.

Tidligere trafikkforutsetninger og analyse. I jan 2000 foretok Interconsult en analyse av samlet utbygging i Brynsengfaret for Statsbygg og NCC.

Prosjektene var på det tidspunkt ikke endelig klarlagt. Det ble derfor foretatt beregninger av krysset Nils Hansens vei- Brynsengfaret for alternativ utbygging med henholdsvis 225, 450, 675 og 750 Pplasser. Det ble også lagt inn 50 % trafikkvekst i Nils Hansens vei for de to høyeste parkeringstallene. Ut i fra den mettede trafikksituasjonen i Brynseng / Bryn området synes dette urealistisk.

Som trafikkgenereringsfaktorer var forutsatt trafikk inn til 60 % av, og ut fra 20 % av P-plassene i morgenrushet, og motsatt i ettermiddagsrushet. Altså en faktor på 0,8 pr. P-plass.

Resulterende totale trafikkbelastninger ble med de ovenfor nevnte forutsetninger 656, 836, 1015, 1514 og 1574 kjt/h i morgenrushet og 540, 720, 900, 1338 og 1339 i ettermiddagsrushet.

Kun i de to høyeste alternativene, med urealistiske forutsetninger om 50 % trafikkvekst, var det snakk om nevneverdig kø i krysset. Det ble beregnet 4-5 biler i kø for venstre utsving fra Nils Hansens vei om morgenen og 5 til 9 biler i venstre innsving ut fra Brynsengfaret om ettermiddagen.

For de trafikktall vi senere kommer frem til, er det snakk om i gjennomsnitt bare en bil i hver av disse køene.

Trafikkproduksjonsfaktorer beregnet ut fra registreringene.

Langs Brynsengfaret er det nå 173 P-plasser hos Vegdirektoratet og 5-10 på nedre plan inntil veien i Østensjøveien 56.

Til og fra disse virksomhetene er det registrert en trafikk på 180 kjt/h i morgenrushet og 131 kjt/h i ettermiddagsrushet. Regnes det med i alt 180 P-plasser gir dette en trafikk på en bil pr. plass i morgenrushet og 0,73 kjt/h i ettermiddagsrushet.

Til kontor /næring er det i det følgende regnet med 1,0 kjt pr P-plass i morgenrushet. Dette er 0,2 mer enn tidligere forutsatt. I ettermiddagstimen er det som tidligere regnet med 0,8 kjt. pr. P-plass. Her er det altså lagt inn en liten sikkerhetsmargin.

Til boliger er det på grunn av den sentrale beliggenheten og meget gode kollektivdekningen regnet med 0,7 turer pr. P-plass både i morgenrushet og ettermiddagsrushet.

Trafikkfordeling

Det er regnet ut trafikkfordelig og belastning i krysset mellom Brynsengfaret og Nils Hansens vei både uten og med åpen gjennomkjøring mellom Brynsengfaret og Etterstadkroken. Dette for eventuelt å kunne vurdere om det med en stor andel boliger i Brynsengfaret 8-12 fortsatt er aktuelt med et generelt gjennomkjøringsforbud.

Det er ønsket at boligene uansett får anledning til å velge utkjøring i begge retninger slik som boligene langs Etterstadkroken har i dag.

Ved fritt valg er det antatt som registrert at en andel på 0,87 av trafikken til / fra Vegdirektoratet velger Nils Hansens vei som i dag. En andel på 0,8 av næringstrafikken til NCC velger Nils Hansens vei. En andel på 0,6 av boligene til NCC velger kjøring via Nils Hansens vei. Det siste tallet er vurdert ut fra den begrensede gjennomkjøringen som boligene i Etterstadkroken og muligens langs Etterstadsletta i dag gir mot Nils Hansens vei.

Beregnet trafikk i krysset med Nils Hansens vei uten gjennomkjøring

Alle forutsetninger er som gitt ovenforBeregnet trafikk i krysset med Nils Hansens vei med gjennomkjøring

Sammendrag og konklusjon.

I stedet for som regulert, utbygging med 32.000 m2 kontor og næring, ønsker NCC i Brynsengfaret 8-12 utbygging med 14.300 m2 kontor og næring pluss 373 leiligheter.

Næringsdelen gis som regulert atkomst til Nils Hansens vei via Brynsfaret, mens boligdelen ønskes gitt valgfri atkomst til Brynsengfaret og Etterstadkroken.

Eksisterende trafikk til / fra Vegdirektoratet og gjennomkjøring av Brynsengfaret er registrert med en nummerskiltanalyse. På grunnlag av dette er nyskapt trafikk fra videre utbygging av Statsbygg og NCC beregnet og fordelt i veinettet.

Trafikken i krysset mellom Brynsengfaret og Nils Hansens vei er beregnet både med Brynsengfaret / Etterstadkroken stengt for gjennomkjøring som i gjeldende regulering, og med Brynsengfaret åpen for gjennomkjøring som i eksisterende situasjon. Trafikkbelastningene i dette krysset blir tilnærmet like i disse situasjonene. Gjeldende regulering uten gjennomkjøring bør derfor kunne vurderes på fritt grunnlag.

En trafikkanalyse utført av daværende Interconsult i jan 2000, ligger til grunn for gjeldende regulering. En trafikkmengde på 1015 kjt. og 1158 kjt. henholdsvis i morgen og ettermidagsrushtimen ble funnet som uproblematiske i krysset med Nils Hansens vei. Det blir maksimalt en bil i gjennomsnittelig kø.

De nå beregnede trafikktall ligger på eller under disse verdier og vil derfor likeledes være uproblematiske med eller uten gjennomkjøringsmulighet.

I ettermiddagssituasjonen er trafikksituasjonen i Brynseng / Bryn området svært presset med køer i Østensjøveien inn mot krysset med Jernbaneveien. Denne køen forplanter seg inn Nils Hansens vei. Kryssene i Nils Hansens vei både med Østensjøveien og innføringen av Brynsengfaret fungerer derfor i ettermiddagsrushet med fletting. Dette fungerer rimelig greit.

Ca 70 % av trafikken ut av Brynsengfaret er i ettermiddagsrushet direkte rettet mot krysset på E6 uten å berøre køen i Østensjøveien. Utbygging langs Brynsengfaret er derfor gunstig i forhold til utbygging andre steder på Brynseng som i langt større grad vil belaste køene i Østensjøveien inn mot krysset med E6 og mot Jernbaneveien.For COWI AS Oslo 24. 11. 2005.

Gudbrand Rudsar