Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer i Brynsengfaret?
Publisert  20.05.10
Sist endret  20.05.10
 
Det jobbes fremdeles med regulering i Brynsengfaret. En av de første nyhetene på denne siden (i 2002) var et reguleringsforslag for dette området. Nå har Link Signatur sendt inn en ny planbeskrivelse som er til behandling hos plan- og bygningsetaten. Her er de foreslåtte bygningene tegnet inn på et flyfoto:

Brynsengfaret 8-12


Fra en annen vinkel ser vi litt av Etterstadkroken og Alnafossen kontorpark:

Brynsengfaret 8-12


Planforslaget ligger for det meste innenfor de føringer Plan- og bygningsetaten har kommet med, og det virker sannsynlig at det endelige resultatet vil ligne på dette. Den største uenigheten synes å være fordeling mellom bolig og næring. Plan- og bygningsetaten ønsker en 60/40 fordeling bolig/næring. Forslagsstiller ønsker 66% næring, men foreslår at deler av området utbygges slik at det er egnet for senere bruk som bolig.

På bildet ser vi foreslått bruk av bygningene. Området deles i felt A, B og C. (Bare felt B er avmerket her)

Brynsengfaret 8-12


Felt A blir i hovedsak boliger, men 650 kvm er avsatt til barnehage og 700 til næring i første etasje. Totalt skulle det bli 160 leiligheter i felt A. I felt B er det snakk om et "potensielt boligareal" tilsvarende 80 leiligheter. "Potensielt" vil si at utbygger ønsker kontor, og at de håper Plan- og bygningsetaten vil nøye seg med muligheten for boliger senere.

Midt i området planlegges et torg, med forretninger rundt, og forbindelse både til T-banen og til gangveien mot Alna.

Brynsengfaret 8-12


Det blir en høy utnyttelsesgrad, med bygninger opptil 11. etasjer. Imidlertid trappes høydene ned mot friområdet. Illustrasjonen viser antall etasjer i de forskjellige delene.

Brynsengfaret 8-12


Så lenge eksisterende vegetasjon beholdes, vil trærne skjerme mot gangveien (her et bilde fra gamle dager)

Brynsengfaret 8-12


Beboere i Etterstadkroken vil antagelig være mest interessert i parkerings- og trafikkløsningene. I vår del av byen er det ganske oppsiktsvekkende at mer en et halvt dusin privatpersoner har avgitt uttalelse. Alle er fra Etterstadkroken, og bekymret for trafikken.

Forslagsstiller mener at: "I Etterstadkroken er problemet ikke trafikkmengdene, men omfanget av gateparkering som opptar veiareal, samt mangel på snuplass i enden av veien. Dette er eksisterende problemer som uansett bør løses. Aktuelle tiltak kan være skilting med parkering forbudt i enkelte soner for å sikre at to biler kan møtes, samt etablering av innregulert snuplass."

Ellers er det meningen at det fortsatt skal være stengt for gjennomkjøring, og at næringsbebyggelsen skal ha utkjøring gjennom Brynsengfaret, boligbebyggelsen gjennom Etterstadkroken.

Du finner lenker til tidligere innslag om dette området her