Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny stor utbygging på Brynseng
Publisert  01.01.11
Sist endret  01.01.11
  
Det jobbes nå med en større utbygging i området mellom Østensjøveien, Brynsengveien og Nils Hansens vei. Du kjenner området antagelig best sett fra Brynseng stasjon. Planene omfatter hele området på andre siden av Østensjøveien i dette bildet, helt ned til Johanshøi til høyre.Bygningene merket med fiolett, altså Brødrene Dahls kontorbygg og villaen Johanshøi, skal beholdes, de øvrige (rosa) bygninger som står der i dag skal vekk.


Slik tenker utbygger seg området skal bli, med over 100000 kvadratmeter nye lokaler. Antall etasjer i rødt (på den opprinnelige tegningen oppgitt som f.eks. "ca. 8 etasjer"). Det blir en ganske høy utnyttelsesgrad, som er i tråd med hva overordnede planer sier om knutepunkter som Bryn.

Plan- og bygningsetaten har fremmet et alternativt forslag. I dette forslaget er to bygg tatt ut av kvartalene, og høydene er redusert noe, slik at det blir ca. 90000 kvadratmeter totalt. Dette er først og fremst gjort med tanke på fremtidig transformering til boliger. I plan- og bygningsetatens alternativ blir det bedre lysforhold inne i kvartalene.


I Plan- og bygningsetatens saksfremstilling står det "Området vil i overskuelig fremtid være preget av stor trafikk og høye støy-og forurensningstall. På den bakgrunn bør det ikke etableres boliger før denne situasjonen er forbedret". Men etaten tenker altså lenger frem enn "overskuelig fremtid", til en dag da trafikk og forurensningsproblemer er løst på våre kanter. Det skal vi være glade for.

For oss som naboer vil ikke utbyggingen få noen større betydning. Det viktigste er kanskje at mens hele området i dag fremstår som lukket for de som ikke arbeider eller er kunder der, så vil det bli flere veier gjennom det ferdig utbygde området, og det blir også flere mindre torg. Den brede veien fra Brynseng stasjon gjennom området er ikke beregnet på gjennomkjøring, og vil antagelig først og fremst bli brukt av gående (de røde pilene viser adkomst til parkeringsanlegg).


Det blir altså en bedret tilgjengelighet. Spørsmålet blir bare, hva skal vi med det. For den flotte veien gjennom området ender jo ved et næringsbygg ved Store Ringvei. Et flott bygg, riktignok. Men vi tar neppe turen bare for å se på det.


Heldigvis er det planer om litt mer enn bare kontorer. Om gaten fra Brynseng til Brynsalléen heter det i forslaget: Forslagsstiller tar sikte på at det mot denne gaten skal innpasses lokal ervice som nærbutikk, kafe og treningstilbud.. Blir dette noe av, så blir det sikkert et kjærkomment tilbud for de av oss som bor nærmest. Men blir det ellers bare kontorer, så er det vel tvilsomt om mye av dette vil være åpent særlig lenge etter kontortid.