Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ensjøveien 34
Publisert  16.03.15
Sist endret  16.03.15
 
Det er nå varslet oppstart av planarbeid for Ensjøveien 34. Ensjøveien er den såkalte "Chrico-tomta" (Chrico flyttet visstnok i 1991..) som ligger mellom Malerhaugen gård og de nye blokkene som erstattet to eneboliger med hage i Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6.Rivingen av disse var omstridt, for ikke å snakke om nedhugging av mesteparten av trærne.

Men i Ensjøveien 34 ligger det bare en bruktbilforretning og et par mindre bygninger av liten verdi, som neppe vil bli savnet på samme måte. Slik tenker forslagsstiller seg at det skal se ut: (Malerhaugen gård til venstre, Shell-stasjonen på andre siden av Ensjøveien)Punkthuset som rager opp mot småhusene i nabolaget og verneverdige Malerhaugen gård ser vi nærmest på som et forhandlingsutspill. Altså at tanken er at Plan- og bygningsetaten skal stryke den og til gjengjeld la resten av forslaget gå gjennom som det er.

Etaten er da også skeptisk til denne høyden. "...foreslåtte punkthus tar lite hensyn til eksisterende villabebyggelse i nordøst."

Men det vil bli nok bli bygget høyere enn tomtens størrelse i dag skulle tilsi. Den nye parken vi skrev om i 2012 er for det meste planlagt på del av Ensjøveien 34. Når man skal regne utnyttelsesgrad regner man derfor med parken i arealet.

Likevel synes etaten at 5 etasjer mot krysset ved Ensjøveien og 3-4 etasjer ellers er nok. Dessuten vil de ha en åpning for ikke å bryte siktlinjen mellom Ensjø gård og Malerhaugen gård.

Plan- og bygningsetaten ber også om at det vurderes gjenåpning av Helsfyrbekken. Helsfyrbekken er en av de bekkene i Oslo som nå går under bakken i hele sitt løp. Kartet fra 1881 viser Helsfyrbekken (og samtidig Etterstadbekken). Kartet viser samtidig hvor Plan- og bygningsetaten mener at siktlinjen mellom Ensjø gård og Malerhaugen gård er viktig for ikke helt å miste områdets historie av syne.Helsfyrbekken er den sidebekk til Hovinbekken, som opprinnelig rant fra en kilde ved Karl Staaffs vei 66, ned til bekkemøte på Jordal.

Det er en mulighet for at det ikke blir boliger her i det hele tatt. Plan- og bygningsetaten har vurdert muligheten for å ha en barnehage som del av prosjektet, og kommet til at det ikke lar seg gjøre. (Barnehagen ville i så fall trenge alt tilgjengelig uteareal.). Men det er et stort underskudd på barnehageplasser i Ensjøområdet, og etaten skriver derfor at de vil vurdere å fremme eget alternativ med bare barnehage på eiendommen.