Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

USBL - Fremdeles planer i Lodalen
Publisert  14.05.15
Sist endret  14.05.15
 
Denne siden begynner å bli gammel! Vi skrev om utbyggingsplaner i Lodalen i 2002 og 2004

Resultatet av disse planene ble jo etter hvert Eitillstad borettslag. Men det har vært mange endringer underveis. Til å begynne med var planen 5 høyblokker og 2 lamell-blokker, slik at Lodalen borettslag ville blitt fullstendig omringet.


Da vi først begynte å følge saken var det bare 4 høyblokker og en lamell igjen.


Da reguleringsplanen ble vedtatt var det bare høyblokkene igjen. Men siden utbygger hadde planlagt deler av utbyggingen på festetomt som ble festet av Lodalen borettslag ble det rettssak. Mens rettssaken pågikk ble hus 1 og 2 bygget. Det er dagens Eitillstad borettslag.


Det virker kanskje underlig at kommunen kan vedta reguleringsforslag når forslagsstiller ikke eier tomten, men slik er systemet. I prinsippet kan hvem som helst fremme reguleringsforslag uavhengig av om man eier eller disponerer et område. Vi husker f.eks. at Lidl en gang i tiden fremmet forslag om butikk i Etterstadsletta 2 og Ensjøveien 34 uten å eie noen av disse tomtene.

En annen ting er at det kan være uklokt å planlegge bebyggelse på en tomt man ikke disponerer. Men her er det en komplisert historie. Da festeavtalen ble inngått, var det i forbindelse med at Kværner Brug (som da eide tomten) ville ha boliger til sine ansatte. Opprinnelig het det Kværner Brug borettslag, og man måtte ha fast ansettelse på Kværner for å få leilighet. Øvre Lodalen boligutvikling mente at de sammen med tomten hadde kjøpt Kværner Brugs rettigheter, og dermed hadde rett til å bygge boliger.

Men etter 4 runder i retten vant Lodalen borettslag i høyesterett. Og i februar skrev vi her at "det ikke blir bygget mer enn Eitillstad slik vi ser det i dag".

Men der tok vi kanskje feil. SPOR arkitekter ber nå om forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten.

De skriver at "Hus 3 ( i midten) vil ikke la seg gjennomføre og hus nr 4 mot øst må reduseres etter eksisterende eiendomsgrenser. ". De vurderer altså et mindre hus 4 på den delen av tomten som ikke er bortfestet. De spør også om mulighetene til å bygge på friareal. Det er det som hovedregel ikke anledning til, men de foreslår å bytte områder - altslå slik at noe av det som er regulert til bebyggelse i dag omreguleres til friareal. Her er en del av en illustrasjon som følger med forespørselen:


Reguleringen er allerede endret slik at hus 4 delvis ligger på friareal (135/3 på illustrasjonen). Men skal det flyttes videre østover kommer det i konflikt med vei ned fra ny gangbro.

Vi er skeptiske til om dette lar seg gjennomføre, og merker oss at arkitekten skriver "Vi ser behov for et forhåndsmøte med dere før vi legger ned for mye tid og arbeid."

Vi kommer til å følge saken fremover.