Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

VEDTEKTER FOR ETTERSTAD VEL
 


Sist endret på årsmøte 24. april 2018


§ 1. Navn
Vellets navn er Etterstad vel

§ 2. Formål
Etterstad vel har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og bidra til et godt bomiljø på Etterstad. Etterstad vels styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Etterstad vel er partipolitisk nøytralt.

§ 3. Medlemsskap
Enhver husstand på Etterstad som betaler den fastsatte kontingent er medlem gjennom sitt boligselskap.

§ 4. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter forutgående varsel fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

§ 5. Styret
Etterstad vel ledes av et årsmøtevalgt styre på tre personer og et utvidet styre som i tillegg til de ovennevnte består av en representant for hvert boligselskap som er medlem av velet. Det årsmøtevalgte styret er ansvarlig for velets konti og eiendeler.
§ 6. Det utvidete styre: Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert. Dog kan et enstemmig styre fatte vedtak som er gyldige hvis ingen av de fraværende styremedlemmer reiser innvendinger innen en uke fra referatet offentliggjøres. Ved stemmelikhet har lederen eller den som fungerer som leder dobbeltstemme. Styrets møter skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over Etterstad vels midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 7. Årsmøte
Etterstad vels øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i begynnelsen av året, når regnskap foreligger. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Innkalling skal angi saker som skal behandles på årsmøtet. Innkalling med sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
- årsberetning
- regnskap
- innkomne forslag
- valg av leder, to styremedlemmer og revisor
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig til styret innen 1. desember. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Årsmøtets beslutninger protokolleres.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det påkrevd eller når minst 1/10 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§ 8 Valg
Leder og to styremedlemmer velges for ett år av gangen. Styret konstituerer de øvrige styrefunksjoner. I tillegg velger årsmøtet en revisor for en periode på ett år. Samtlige kan gjenvelges.

§ 9 Stemmeregler ved årsmøter
Hvert boligselskap kan møte med en representant. Representanten stemmer for det antall boligenheter vedkommende representerer. I den grad plassen tillater kan eventuelt andre styremedlemmer fra boligselskapene delta i diskusjonen, men uten stemmerett.

§ 10. Oppløsning av vellet
Beslutningen om foreningens oppløsning kan bare skje når 2/3 av samtlige medlemmer i foreningen skriftlig har godkjent det. Har foreningen midler, skal disse benyttes til det beste for Etterstads beboere. Det møtet som vedtar oppløsning av foreningen, bestemmer også anvendelsen av midlene.